W trosce o udany wypoczynek Państwa oraz innych Gości Lawendowego Domku prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami obowiązującymi w naszym obiekcie.

Niniejszy regulamin przedstawia prawa i obowiązki Usługobiorcy („Najemca”) oraz Usługodawcy – Lawendowy Domek Katarzyna Fuczek z siedzibą ul. Oświęcimska 29, 32-641 Przeciszów NIP: 5492214180, REGON: 520763474, nr tel. +48 606 96 70 75, e-mail: kontakt@lawendowydomek.com.pl („Wynajmujący”), w zakresie rezerwacji i najmu krótkoterminowego obiektu oferowanego przez Wynajmującego, a także reklamacji, odpowiedzialności oraz sposobu odstąpienia od umowy.

Doba hotelowa:

 • Doba hotelowa rozpoczyna się o 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy o 10.00 w dniu wyjazdu.
 • Podstawą do zameldowania się w jest okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem, na podstawie którego, możliwe będzie określenie tożsamości Najemcy.

Należność za pobyt:

 • Należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu gotówką lub kartą płatniczą.
 • W przypadku rezerwacji dokonanych przez system internetowy płatność możliwa jest również przelewem bankowym lub za pośrednictwem Przelewy24.
 • W przypadku płatności przelewem lub za pośrednictwem Przelewy24 Najemca ma obowiązek – od dnia dostarczenia wiadomości potwierdzającej rezerwację – opłacenia rezerwacji w całości lub w formie zaliczki w wysokości 30% pełnej ceny najmu. W zależności od wybranej formy płatności są to 3 dni robocze (jednak nie później niż do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego rozpoczęcie pobytu) dla przelewu bankowego na rachunek 76 1140 2004 0000 3302 5083 3670 lub 15 min. w przypadku płatności online za pośrednictwem Przelewy24. Po tym terminie nieopłacona rezerwacja zostanie anulowana.
 • Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu, niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 • Lawendowy Domek uwzględnia życzenia Gościa przedłużenia pobytu w miarę możliwości i dostępności apartamentów i pokoi.

Cisza Nocna:

 • Prosimy o zachowanie ciszy od 23.00 do 6.00 rano.
 • Prosimy o zamykanie za sobą drzwi wejściowych podczas trwania ciszy nocnej.

Prośby i uwagi:

 • W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze ich zgłoszenie, co umożliwi niezwłoczną reakcję i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Parking:

 • Do Państwa dyspozycji oddajemy ogrodzony, darmowy i monitorowany parking. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim mienie.

Pokoje, czystość i sfera prywatna:

 • W momencie przekazania klucza do pokoju bądź apartamentu stają się Państwo gospodarzami tego miejsca. Swoim zachowaniem nie zakłócamy pobytu innych Gości. Właściciel obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 • W przypadku odwiedzin osób spoza obiektu prosimy o poinformowanie nas o tym. Prosimy, aby Państwa goście nie przebywali w Lawendowym Domku pomiędzy godziną 22:00, a 7:00.
 • Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałych z ich winy. W razie wykrycia przez Najemcę jakichkolwiek wad, usterek, uszkodzeń itp. w przedmiocie najmu, w szczególności w stanowiących wyposażenie obiektu urządzeniach lub instalacjach, Najemca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe:

 • Ze względu na komfort Państwa i naszych przyszłych Gości, oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe, obowiązuje w obiekcie, a także w pokojach i apartamentach, całkowity zakaz palenia.

Atrakcje:

 • Cały teren wokół obiektu dostępny jest do Państwa dyspozycji. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw, w basenie oraz korzystających z pozostałych atrakcji odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.

Zwierzęta:

 • Bardzo lubimy zwierzęta, ale niestety w naszym obiekcie nie zezwalamy im przebywać.

Pozostawione rzeczy:

 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te zostaną zutylizowane.

Monitoring:

 • Lawendowy Domek objęty jest 24h monitoringiem. Zbieranie danych osobowych w systemie monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu oraz ochrony mienia. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane w okresie 7 dni. Więcej informacji dostępne jest w klauzuli RODO znajdującej się w obiekcie.

Rezygnacja rezerwacji:

 • Wynajmującemu i Najemcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy najmu w terminie 7 dni od dnia wystąpienia Siły Wyższej. Najemcy przysługuje zwrot wszystkich wpłaconych kwot.
 • W każdym czasie, przed uzgodnionym terminem pobytu, Najemca ma prawo odstąpienia od Umowy najmu. W przypadku rezygnacji wpłacona zaliczka zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych na wskazany przez Najemcę rachunek bankowy.
 • W przypadku sytuacji, w której Wynajmujący, z przyczyn od niego niezależnych, zmuszony jest zmienić istotne warunki Umowy najmu przed rozpoczęciem pobytu lub w trakcie pobytu, w szczególności zmienić zarezerwowany pokój/apartament lub termin rezerwacji, niezwłocznie zawiadamia o tym Najemcę, który powinien niezwłocznie poinformować Wynajmującego, czy akceptuje proponowana zmianę Umowy najmu, albo odstępuje od Umowy najmu, co wiąże się z niezwłocznym zwrotem na rzecz Najemcy wszystkich wniesionych świadczeń.

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 • W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową najmu świadczenia usług, wszelkie reklamacje Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu lub innej działającej w jego imieniu osobie na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia pobytu. Wynajmujący rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, o czym informuje Najemcę w tej samej formie: pisemnej lub elektronicznej. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wynajmujący jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie lub w formie elektronicznej przyczyny odmowy.